top
logo

Resources


Dutch-NetherlandsEnglish (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
C:I Voorwaarden
Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden – Chasa:Imago/Erik Haak, Images & Photography

Rubriek A - Algemeen

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in de AW 1912, dan wel andere werken in de zin van AW 1912, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Foto: de stoffelijke drager, door de Fotograaf aan de Wederpartij geleverd, waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, floppydisk of enige andere optische of elektromagnetische drager, dan wel een (elektronisch verzonden) databestand.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden hebben afgeweken. Algemene Voorwaarden die door een Wederpartij worden gehanteerd, worden door de Fotograaf te allen tijde uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Voor zover niet van een gebruikelijke vergoeding kan worden gesproken, zijn tenminste de Richtprijzen van de Fotografenfederatie, [inclusief de BUR] (en wel de meest recente versie die is gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam) van toepassing en maken deze deel uit van deze Algemene Voorwaarden. De Fotograaf heeft het recht om drie maanden na het aangaan van de overeenkomst tussentijdse wijzigingen in de Richtprijzen aan de Wederpartij door te berekenen.

5. Foto's worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Foto's zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Foto's door de Fotograaf onbeschadigd retour worden ontvangen.

6. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld. Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

7. Indien niet is overeengekomen dat de Foto in het bezit van de Wederpartij blijft, heeft deze onverwijld na het gebruik voor kostenloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

8. Foto's blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de Wederpartij geen recht op overdracht van negatieven, of ander origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. Het auteursrecht op het Fotografisch werk en de Foto blijft in ieder geval en te allen tijde berusten bij de Fotograaf. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

9. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Foto schriftelijk aan de Fotograaf te worden meegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt of meerwerk heeft moeten verrichten, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

10. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

11. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de Wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de Wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt of meerwerk heeft moeten verrichten, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.
De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

12. Indien de oplage, de editie of het aantal verkochte exemplaren van een uitgave dan wel de mediabegroting van de Wederpartij in discussie is en indien deze mede bepalend is voor de toepasselijke vergoeding, heeft de Fotograaf het recht om voor zijn rekening door een accountant de boeken van de Wederpartij op dit punt te laten controleren. Bij geconstateerde afwijking komen de kosten van de accountant volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan de Fotograaf voldoen.

13. De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.


14. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. Uitsluitend indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van de Fotograaf. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de (BUR-)licentie dan wel, indien de BUR niet van toepassing is, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

15. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. Bij inbreuk komt de Fotograaf, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van EURO [300].

16. De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) te verliezen, van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.

17. Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

18. De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerde en andere rechthebbenden. De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

19. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

20. Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij.

21. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Rubriek B - Opdrachten

22. Een opdracht komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf welke aanvaarding mede kan blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.

23. De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor accoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

24. In geval van annulering van een opdracht door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

25. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdracht te komen, inclusief modellen en stylisten.

 

Uitleg BUR:

 

Wanneer een fotograaf benaderd wordt voor een mogelijke opdracht, moeten de exacte wensen van de klant met grote zorg vastgesteld worden, omdat de prijsberekening gebaseerd wordt op deze informatie. Veel klanten proberen nog wel eens een overdracht van het auteursrecht van de fotograaf te krijgen, bijvoorbeeld omdat ze weinig begrijpen van auteursrecht of omdat ze bang zijn in de toekomst meer geld uit te moeten geven. Een standaardcontract biedt de klant exclusiviteit voor een bepaalde tijd, in de afgesproken gebieden, inbegrepen in het honorarium voor het maken van de foto’s. In de reclamefotografie wordt deze exclusiviteit vaak verlengd tot vier jaar nadat de licentie verlopen is. Wanneer de periode van exclusiviteit verlopen is, kan de opdrachtgever de kans geboden worden de periode van exclusiviteit te verlengen. De gevoeligheid van het onderwerp moet altijd in overweging genomen worden, met name wanneer het beeld door een concurrent ook gebruikt zou kunnen worden voor reclamedoeleinden. Een licentie begint op de datum van de eerste plaatsing van de foto, wanneer de campagne begint.

BUR

Wanneer de basisvergoeding besproken wordt, dient deze base usage rate (BUR) vastgesteld te worden. De BUR is een bedrag waar alle onderhandelingen omtrent gebruik buiten de oorspronkelijke licentie, of na het vervallen van die licentie, op gebaseerd dienen te worden. De vergoeding voor hergebruik van een beeld is een bepaald percentage van dit bedrag. De BUR is de gangbare industriestandaard binnen de wereld van de fotografie en dient derhalve gebruikt te worden door alle fotografen als uitgangspunt van onderhandeling. De BUR kan voor fotografen gezien worden als een betrouwbare richtlijn om te starten met het zaken doen.

De BUR hoort niet minder te zijn dan de dagprijs van de fotograaf, het is meestal een bedrag dat ligt tussen de dagprijs en de vergoeding voor de foto-shoot (alleen de vergoeding van de fotograaf, niet de (on)kosten), in het geval dat de shoot langer duurt dan één dag. De BUR is samengesteld - op initiatief van PANL - door verschillende grote reclamebureaus in samenwerking met PANL en de fotografenfederatie, en is gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam. Het laat zien hoe je de bur kan gebruiken en het geeft wat extra informatie over het gebruik binnen de reclamewereld. Zelfs al hebben deze bedragen betrekking op de reclamewereld, ze kunnen ook nog gebruikt worden om te onderhandelen over hergebruik in andere bedrijfstakken. Men dient zich wel goed te realiseren dat het medium reclame een grote visuele impact op een zeer breed publiek kan hebben en dat, om die reden, budgetten hoger liggen dan in andere sectoren, bijvoorbeeld bedrijfsfolders, die door minder mensen bekeken worden en waar dus minder voor berekend kan worden. Bovenal moet benadrukt worden dat over alle bedragen binnen de fotografie onderhandeld kan worden. Het budget van de klant dient in overweging genomen te worden, maar wanneer het onmogelijk blijkt om de klus te klaren, binnen het budget, zal de klant dit ook moeten begrijpen en het bedrag opnieuw bekeken moeten worden. Er zullen zich altijd situaties voordoen, waarbij de klant vastbesloten is van het begin af aan alle rechten te verkrijgen, en de volledig gebruik-licentie is bedacht om de fotograaf de mogelijkheid te geven het auteursrecht en de morele rechten te behouden, terwijl de andere rechten aan de klant in licentie gegeven kunnen worden. Deze volledig gebruik-licentie geeft de klant onbepaald recht op wereldwijd gebruik, voor alle media, met garantie van exclusiviteit. Dit is een dure onderneming voor de klant, maar het houdt wel in dat er nooit meer betaald hoeft te worden voor het gebruik van het beeld. De volledig gebruik-licentie geeft de fotograaf ook de mogelijkheid het auteursrecht te behouden, waarbij de morele rechten van het werk niet meer afgegeven worden aan een andere partij. Omdat het geen letterlijk ‘bezit’ is kan, ingeval het bedrijf onverhoopt onder curatele gesteld wordt, op deze wijze voorkomen worden dat de klant iets aan het werk kan veranderen – zowel handmatig als elektronisch - zonder toestemming. Een sterk punt aan de zijde van de klant ingeval van een exclusieve licentie is dat, in tegenstelling tot het auteursrecht, de klant de meeste van de rechten van de auteursrechthebbende overgedragen krijgt en dus het recht heeft om iedereen, onder omstandigheden inclusief de fotograaf, aan te spreken wegens schending van die rechten gedurende de periode van de licentie.

Samenvatting

Dagelijks sluiten mensen contracten met elkaar. De overweging om tot aankoop over te gaan dan wel om iets te huren kan de basis van een contract vormen. Door een trein- of buskaartje te kopen, sluit je als het ware een overeenkomst met het vervoerbedrijf. De meest voorkomende contracten worden mondeling afgesloten, maar daar waar het iemands levensonderhoud betreft, zoals bij het maken en gebruiken van foto’s, moeten de afspraken schriftelijk vastgelegd worden. De gedachten van mensen zijn verschillend: wat de één ziet als één ding, kan de ander als iets totaal anders zien. Schrijf die verschillen op, bevestig ze schriftelijk, wanneer je weinig tijd hebt kun je ook fax of e-mail gebruiken, want verwarring kan zeer frustrerend zijn. Zakelijke voorwaarden worden door iedereen gebruikt. Contracten zijn er om beide partijen te beschermen, het juiste gebruik hoort geen van beide partijen in verlegenheid te brengen of te belemmeren.

 

Bron: www.fotografenfederatie.nl

 

 

 

bottom

Content & Photographs copyright by Chasa:Imago/Erik Haak